Výměna zboží a reklamace

_________________________________
 
VÝMĚNY
 
Nesedí vám velikost a chtěli byste ho vyměnit za vetší/menší?
Stačí zboží (spolu s číslem objednávky a požadovanou velikostí) zabalit a vzít na nejbližší pobočku Zásilkovny a sdělit jim následující kód: 
 
93984172
 
 
- anebo zaslat na adresu:
ANKN s.r.o.
Jeseniova 77, Praha 3
130 00, Czech Republic
 
Jakmile balíček převezmeme a vámi požadovaná velikost bude skladem, rovnou vyměníme a odesíláme zpět. Pokud skladem nebude, ozveme se skrze email a domluvíme se, jak postupovat.  
 
 
_________________________________
 
REKLAMACE
 
Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího-spotřebitele z odpovědnosti za vady. V případě zjištění, že je vada podstatným porušením smlouvy, bude toto zboží vyměněno za nový kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět. V takovém případě bude oproti číslu objednávky a daňovému dokladu vráceno také poštovné. 

Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

 
- mechanickým poškozením zboží
- prokazatelně nesprávným užíváním,
- užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání (prací symboly na zboží atd.),
- prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
 
Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním.
 
Na dárky, které prodávající poskytuje kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu prodávajícímu.
V případě vadného plnění, které je podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na: 
 
1. na odstranění vady opravou věci
2. odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci
3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
4. odstoupení od smlouvy.
 
1. JAK REKLAMOVAT VADNÉ ZBOŽÍ
 
1.1 Reklamace (oznámení) vad zboží
1.1.1 Kupující je povinen reklamovat (oznámit) skrze email: shop@ankn.eu
1.1.2 Kupující je povinen reklamované zboží zaslat či jinak doručit prodávajícímu a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí závadu (stejný postup viz "Výměny" výše. Doba, po kterou se kupující nachází v prodlení s odesláním zboží prodávajícímu, se nezapočítává do lhůty k vyřízení reklamace.
1.1.3 Kupující je povinen reklamované zboží připravit k přepravě tak, aby při ní nedošlo k poškození zboží a je také povinen zboží označit dle jeho povahy (křehké atd.). Nebezpečí škody na věci nese až do jejího doručení prodávajícímu kupující. Kupující je povinen současně písemně popsat, jak se vada projevuje (příp. i jak vznikla).
1.1.4 Kupující je povinen reklamované zboží dodat prodávajícímu čisté (oděvy vyprané, atd.).
1.1.5 Vykazuje-li zboží dle uzavřené kupní smlouvy zjevné nedostatky (například porušený transportní obal) již při přebírání zboží, má kupující právo zboží nepřevzít. V takovém případě bude zboží zasláno zpět prodávajícímu. Ten má povinnost vše uvést do pořádku a zboží kupujícímu odeslat znovu v co nejkratším možném termínu.
1.1.6. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 
2. VYŘÍZENÍ REKLAMACE PRODÁVAJÍCÍM
 
2.1. Reklamaci, podanou kupujícím = spotřebitelem, je prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, s přihlédnutím k dodržení lhůty pro zaslání zboží kupujícím. V odůvodněných případech je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím sjednání lhůty delší. O výsledku vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího e-mailem na emailovou adresu kupujícího použitou při uzavření kupní smlouvy. V případě zasílání reklamovaného zboží prodávajícímu se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím. Za den vyřízení reklamace se považuje den vyrozumění kupujícího – spotřebitele prodávajícím o způsobu vyřízení reklamace.
2.2. Při  uplatnění reklamace kupujícím – spotřebitelem je prodávající vystaví kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující zboží reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 
 
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
4.1 Tento reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dne 1.1.2021. ANKN s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli měnit nebo doplňovat znění reklamačního řádu. Změny nebo doplnění vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.shop.ankn.eu